سرپرست آزمایشگاه

آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی (حسین ایمان عینی)
آزمایشگاه پژوهشی سیستم و ماشین (حمید لسانی)
آزمایشگاه جریان قوی الکتریکی (حسین محسنی)
آزمایشگاه مبانی ماشین های الکتریکی و الکترومغناطیس (معین عابدینی)
الکترونیک صنعتی (محسن حمزه)
انتقال توان بدون تماس و بی‌سیم (صادق واعظ)
انرژی و الکترونیک خودرو (برقی، هیبریدی و خورشیدی) (بهزاد آسایی)
بررسی سیستم های قدرت (سعید افشارنیا)
بررسی سیستم های قدرت (حبیب پناهی بروجنی)
تحلیل حوادث شبکه برق (مهدی داورپناه)
حفاظت دیجیتال (مجید صنایع پسند)
رله و حفاظت (مجید صنایع پسند)
روشنایی فنی (امیر عباس شایگانی اکمل)
روشنایی فنی (امیر عباس شایگانی اکمل)
ریز شبکه (معین عابدینی)
سیستم های حرکت پیشرفته (صادق واعظ)
طراحی و مدل سازی ماشین های الکتریکی استاتیک و دینامیک (روش های عددی) (جواد فیض)
فشارقوی الکتریکی (امیر عباس شایگانی اکمل)
فشارقوی الکتریکی (امیر عباس شایگانی اکمل)
کارگاه برق (سیدقاسم رضازاده سوته)
ماشین 1 و 2 (معین عابدینی)
مبانی مهندسی برق (صادق واعظ)
مدار و اندازه گیری 1 و 2 (رضا بخردیان)
مدل شبکه های قدرت (مهدی داورپناه)
مدل شبکه های قدرت (حسین محسنی)
مرکز تحقیقاتی ماشین های الکتریکی (جواد فیض)
مطالعات برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت (حبیب پناهی بروجنی)
مقره های پلیمری (حسین محسنی)