آزمایشگاه مهندسی پزشکی

شماره تماس: 61114173
مکان: ساختمان جدید، 527

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084909
اتاق: 2-509
پست الکترونیکی