آزمایشگاه پردازش آرایه ای

شماره تماس: 61119739
مکان: ساختمان جدید، 213-

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82084932
اتاق: 2-710
پست الکترونیکی