آزمایشگاه یادگیری الکترونیکی

شماره تماس: 61114320
مکان: ساختمان قدیم، طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084181
اتاق: 1-230
پست الکترونیکی