اخبار و رویدادها

اخبار آزمایشگاه الکترونیک 1

اخبار آزمایشگاه الکترونیک 1


دو آزمایش اول از دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی (دکتر سنایی) در سایت بارگذاری شد. برای دانلود دستورکار...

فایل مربوط به...

فایل مربوط به  نسخه جدید دستور کار آزمایش دوم آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی را می توانید از...

 

آدرس کوتاه :