اخبار و رویدادها

اخطار به دانشجویان دارای مجوز مشروط شرکت کننده در آزمون جامع اسفند 94

اخطار به دانشجویان دارای مجوز مشروط شرکت کننده در آزمون جامع اسفند 94


دانشجویان  دارای مجوز مشروط شرکت کننده در آزمون جامع اسفند 94 لطفا سریعا
 

تا حداکثر دوروز دیگر با نمره قبولی زبان به پردیس فنی نزد سرکار خانم علی اکبری

 

 مراجعه فرمایید.

 

وگرنه این امتحان کان لم یکن بوده وملزم به تکرار کلیه 3درس در ترم بعدی می باشید.

 

ضمنا آقایان مهندس احسان داودی و یاوری منش می بایست درخواست آموزشی مربوط به

 

ترم 6 خود را با امضای استاد محترم راهنمای مربوطه و آقای دکتر ستاره دان به خانم

 

علی اکبری تحویل نمایند. نامه مزبور پیوست می باشد.لطفا ملاحظه نمایید. با تشکر

آدرس کوتاه :