اخبار و رویدادها

ارائه رویکردی مناسب برای ایجاد نقشه دانش غنی به عنوان ابزار پشتیبان تصمیم در سازمان های دانش بنیان

ارائه رویکردی مناسب برای ایجاد نقشه دانش غنی به عنوان ابزار پشتیبان تصمیم در سازمان های دانش بنیان


دانش به عنوان سرمایه اصلی هر سازمان، نقشی کلیدی در بقا و پیشرفت آن ایفا می­ کند. مدیریت دانش در واقع، به فرایندهای کشف، بازنمایی، تغییر، توسعه، انتقال و ایجاد دانش در سازمان می­ پردازد و ابزارهای مدیریت دانش که نقشه­ دانش یکی از آنهاست، این فرایندها را ممکن می­ سازند. نقشه دانش نمایشی گرافیکی از اطلاعات است که با استفاده از آن می­ توان وضعیت دانش خبرگان و منابع سازمان را بازنمایی نمود و از آن برای تصمیم­گیری­ های به موقع بهره گرفت. 

دانشگاه به عنوان یک سازمان دانش بنیان، نقش­های مدیریتی متنوعی دارد که در حالت کلی صرفاً با استفاده از دانشی که در ذهن آنهاست، اقدام به تصمیم­ گیری می­کنند. وجود یک نقشه دانش دقیق کمک می­کند تا دانش مورد نیاز نوع خاص تصمیم­ گیری آنها در اختیارشان قرار گرفته،  فرایند تصمیم­ گیری آنها تسهیل شود.در این پژوهش پس از انتخاب دو نقش مدیریتی معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی و بررسی وظایف و دانش مورد نیاز برای پشتیبانی تصمیم­ گیری هر کدام از آنها، حداقل چهار گونه نقشه دانش جدید یا در حالت کلی رویکرد پشتیبانی تصمیم ارائه می­شود که راهکار ایجاد آنها دستاورد اصلی این پژوهش است.

برای ارزیابی نقشه های دانش ایجاد شده از دادگان دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و معیارهای ارزیابی برآمده از خاستگاه اصلی آنها یعنی حوزه­ یادگیری ماشین و شناسایی الگو بهره گرفته­ ایم ...

آدرس کوتاه :