اخبار و رویدادها

آزمایشگاه آموزشی

آزمایشگاه آموزشی


عنوان

گروه مرتبط

سرپرست

آزمایشگاه مبانی ماشین های الکتریکی و الکترومغناطیس

برق

محمد

روشنایی فنی

برق

محمد

فشارقوی الکتریکی

برق

محمد

کارگاه عمومی

برق

محمد

مدل شبکه های قدرت

برق

محمد

ابزارها و روشهای طراحی مدارهای الکترونیکی در سطح سیستم

برق

محمد

آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی

برق

محمد

آزمایشگاه پروژه

برق

محمد

آزمایشگاه پژوهشی سیستم و ماشین

برق

محمد

آزمایشگاه جریان قوی الکتریکی

برق

محمد

آزمون سیستم های دیجیتال

برق

محمد

پایگاه داده پیشرفته

برق

محمد

پردازش متن و زبان طبیعی

برق

محمد

رباتیک پیشرفته و سیستم های هوشمند

برق

محمد

رباتیک شناختی

برق

محمد

روشنایی فنی

برق

محمد

سیستم های پشتیبان تصمیم

برق

محمد

شبکه های اجتماعی

برق

محمد

طیف نگاری مادون قرمز نزدیک

برق

محمد

فشارقوی الکتریکی

برق

محمد

مایکروویو

برق

محمد

مقره های پلیمری

برق

محمد

نگاشت مغز

برق

محمد

هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال

برق

محمد

آدرس کوتاه :