نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی

آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی


ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ،دانشکده ادبیات و عاوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی  در ﻧﻈﺮ دارد هفتمین آزﻣﻮن ﺑﺴﻨﺪﮔﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در سال جاری را روز دوشنبه به تاریخ  بیست و نهم آذر ﺑﺮﮔﺰار کند.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگه دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.:

 

https://sbu.ac.ir ---> دانشکده ادبیات و علوم انسانی --> آزمون بسندگی زبان انگلیسی