اخبار و رویدادها

اطاعیه همنیازی دروس و آزمایشگاه‌ها

اطاعیه همنیازی دروس و آزمایشگاه‌هادروس و آزمایشگاه های ذیل از این نیمسال به بعد به صورت همنیاز ارائه می گردد. لطفا" هنگام انتخاب واحد دقت نمایید حتمادرس و آزمایشگاه به صورت همزمان اخذ گردد.

 

  • سیستم های کنترل خطی همنیاز با آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
  • الکترونیک (1همنیاز با آزمایشگاه الکترونیک(1)
  • مدارهای الکتریکی(1همنیاز با آزمایشگاه مدار و اندازه گیری.
آدرس کوتاه :