- چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

اطلاعیه تاییدیه تحصیلی/معافیت تحصیلی

اطلاعیه تاییدیه تحصیلی/معافیت تحصیلیبه اطلاع کلیه دانشحویان شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی می رساند تا قبل از بازه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 نسبت به وصول تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی/ معافیت تحصیلی، به اداره آموزش دانشکدگان فنی اطمینان حاصل کنند جهت راهنمایی به سایت معاونت آموزشی دانشکدگان فنی به آدرس engeducation.ut.ac.ir قسمت راهنمای درخواست‎های آموزشی مراجعه نمایند. 
 
mailلازم به ذکر است در صورت عدم وصول مدارک فوق به اداره آموزش دانشکدگان فنی دانشجویان مجاز به انتخاب واحد نمی باشند.
آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها