نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه ثبت نام نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه ثبت نام نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401


"اطلاعیه ثبت نام نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401"

دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی و کلیه ورودیها میتوانند بهصورت online از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 لغایت ساعت 23:59  روز پنج شنبه مورخ  1401/11/13 به آدرس http://ems.ut.ac.ir  مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سامانه جامع آموزش اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

زمان شروع کلاسها: روز یکشنبه 1401/11/6

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فنی