اخبار و رویدادها

اطلاعیه حذف اضطراری - نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

اطلاعیه حذف اضطراری - نیمسال اول سال تحصیلی 96-95


بسمه تعالی

دانشجویان محترم دوره کارشناسی

جهت حذف اضطراری حداکثر یک درس نظری با رعایت باقی ماندن حداقل 12 واحد، درروزهای شنبه 13/09/95 تا دوشنبه15/09/95 ، به سایت های آموزشی دانشکده های مربوطه مراجعه کنند.

کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده و تایید نهایی و یا انجام درخواست حذف اضطراری و چاپ گزارش 423 ، به سایت های دانشکده های ذیربط مراجعه کنند. عدم مراجعه، به منزله تایید برگ انتخاب درس نهایی بوده و غیر قابل تغییر خواهد بود.

لطفاً جهت آگاهی ازمقررات حذف اضطراری به سایت http://egufa.ut.ac.ir   (قسمت دسترسی های سریع) مراجعه فرمائید.                       

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی 

    03/09/95 


 
آدرس کوتاه :