اخبار و رویدادها

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97


قابل توجه دانشجویان محترم دوره کارشناسی

جهت حذف اضطراری حداکثر یک درس نظری با رعایت باقی ماندن حداقل 12 واحد، درروزهای شنبه 1398/02/07  لغایت دو شنبه 1398/02/09، به سایت های آموزشی دانشکده های مربوطه مراجعه کنند.

کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده و تایید نهایی و یا انجام درخواست حذف اضطراری و چاپ گزارش 423 ، به سایت های دانشکده های ذیربط مراجعه کنند. عدم مراجعه، به منزله تایید برگ انتخاب درس نهایی بوده و غیر قابل تغییر خواهد بود.

لطفاً جهت آگاهی ازمقررات حذف اضطراری به سایت http://egufa.ut.ac.ir  (قسمت دسترسی های سریع) مراجعه فرمائید.                                                                                                                                                            

                                                                                                                              اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                                                                                 1398/02/04

 

آدرس کوتاه :