اخبار و رویدادها

اطلاعیه حذف و اضافه

اطلاعیه حذف و اضافه


دانشجویانی که در لیست انتظار دروس می باشند، درصورتی که مجوز اخذ از آموزش کسب نشده است، در اسرع وقت نسبت به حذف درس و جایگزینی درس دیگر اقدام نمایند. در غیر اینصورت در پایان حذف و اضافه لیست انتظار حذف و امکان اخذ درس جدید نمی باشد.

آدرس کوتاه :