اخبار و رویدادها

اطلاعیه در خصوص مقررات میهمانی دانشجویان مقطع کارشناسی

اطلاعیه در خصوص مقررات میهمانی دانشجویان مقطع کارشناسی


مصوبات شورای آموزشی پردیس دانشکده های فنی در خصوص مقررات میهمانی

  • میهمانی دانشجویان بصورت ترم تابستان، ترم کامل (حداقل12 واحد) و تکدرس ترم (حداکثر 8 واحد) برای دروس اصلی و تخصصی به دانشگاه های سطح 1 ، ( به استثناء دانشگاه گیلان و برای دانشجویان دانشکده های فنی کاسپین و فومن ) و برای دروس پایه به دانشگاه های سطح 1 و 2، امکانپذیر می باشد.
  • در میهمانی دروس پایه، رعایت شرط اخذ درس، حداقل 2 بار در پردیس دانشکده های فنی (در مورد دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانشجویان دانشکده های فنی کاسپین و فومن حداقل 1 بار) برای تقاضای میهمان شدن بصورت ترم تابستان / تکدرس ترم در این دروس به دانشگاه های فوق الذکر الزامی است.
  • کلیه دانشجویان قبل از ارائه درخواست میهمانی ترم کامل در سامانه وزارت علوم که در اردیبهشت ماه هر سال انجام می شود، ملزم هستند موافقت دانشکده مبداء را در قالب فرم میهمانی ، اخذ و به آموزش پردیس تسلیم نمایند.

 

 

                                                                                     

 

اداره آموزش پردیس  دانشکده های فنی

 

 

آدرس کوتاه :