اخبار و رویدادها

اطلاعیه مهم: در خصوص معافیت تحصیلی و تأییدیه پیش دانشگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی

اطلاعیه مهم: در خصوص معافیت تحصیلی و تأییدیه پیش دانشگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی


 


 

با توجه به ثبت کلیه نامه های معافیت تحصیلی و تائیدیه تحصیلی در سیستم گلستان از دانشجویان شاغل به تحصیل خواهشمند است ضمن مراجعه به سامانه جامع آموزش  دانشگاه تهران / منوی آموزش/اطلاعات جامع دانشجو/

نامه های مهم دانشجو نسبت به مشاهده ثبت یا عدم ثبت شماره نامه معافیت تحصیلی و تائیدیه پیش دانشگاهی خود اقدام نمایند. در صورت عدم ثبت هر یک از موارد فوق الذکر ( معافیت تحصیلی یا تائیدیه تحصیلی ) ، نسبت به انجام مراحل ذیل در اسرع وقت اقدام نمایند. در ضمن در خصوص اینگونه دانشجویان در صورت عدم وصول مدارک فوق تا پایان دی ماه 95 ، ثبت نام آنها در نیمسال  دوم  سال تحصیلی 96-95 امکانپذیر نخواهد بود

الف) در خصوص معافیت تحصیلی :

1-با مراجعه به سیستم گلستان / منوی کاربر / اطلاعات جامع دانشجو /
درخواست ها / صدور گواهی های تصیلی و اشتغال به تحصیل / معافیت دانشجویان کارشناسی ، نسبت به درخواست معافیت اقدام و پس از مشاهده و گزارش نامه نسبت به دریافت نامه از دبیرخانه  معاونت آموزش پردیس اقدام و به پلیس +10 مراجعه و فرم معافیت خود را به پذیرش آموزش پردیس ارائه نمایند.

 

ب) در خصوص تائیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی :

با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به درخواست و ارسال تائیدیه پیش دانشگاهی خود به آدرس: خیابان کارگر شمالی پردیس دانشکده های فنی  ساختمان مرکزی  اداره آموزش پردیس کد پستی 14399571311  اقدام نمایند.

 

                                                                                      اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی 

آدرس کوتاه :