اخبار و رویدادها

اطلاعیه ها (شهریور 97)

اطلاعیه ها (شهریور 97)


 

اطلاعیه شماره نه:

"آپلود پوستر"

 
لطفا با توجه به مطالب آموزشی کارگاه و فرمت تهیه شده، طراحی پوستر را نهایی کنید و حتما تایید استاد راهنما هم گرفته شود. آخرین مهلت آپلود پوستر تا اخر وقت پنجشنبه 97/06/15 تعیین شده و به هیچ وجه قابل تمدید نیست.
 
 
لطفا برای هماهنگی بیشتر در تهیه پوستر حتما موارد زیر را رعایت کنید و در صورتیکه موارد ذکر شده رعایت نشود، پوستر مشکل دار چاپ نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده خود دانشجوست.
 
- فایل پاورپوینت به همراه PDF آنرا در اندازه A1 در یک فایل زیپ به نام شماره دانشجویی خود تهیه کنید و در سایت CECM و در گرایش مربوط به خود آپلود کنید.
- سایز در نظر گرفته شده A1 است.
- درصورتی که در تهیه پوستر استاندارد لازم رعایت شده باشد هزینه توسط دانشکده پرداخت خواهد شد و در غیر اینصورت به عهده خود دانشجوست.
 

اطلاعیه شماره هشت:

 
 
"لطفا با توجه به مطالب آموزشی کارگاه و فرمت تهیه شده، طراحی پوستر را نهایی کنید و حتما تایید استاد راهنما هم گرفته شود. آخرین مهلت آپلود پوستر تا اخر وقت پنجشنبه 97/06/15 تعیین شده و به هیچ وجه قابل تمدید نیست.
 
لطفا برای هماهنگی بیشتر در تهیه پوستر حتما موارد زیر را رعایت کنید و در صورتیکه موارد ذکر شده رعایت نشود، پوستر مشکل دار چاپ نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده خود دانشجوست.
 
- فایل پاورپوینت به همراه PDF آنرا در اندازه A1 در یک فایل زیپ به نام شماره دانشجویی خود تهیه کنید و در سایت CECM و در گرایش مربوط به خود آپلود کنید.
- سایز در نظر گرفته شده A1 است.
- درصورتی که در تهیه پوستر استاندارد لازم رعایت شده باشد هزینه توسط دانشکده پرداخت خواهد شد و در غیر اینصورت به عهده خود دانشجوست." 
 
 

اطلاعیه شماره هفت:

"دانشجویان دارای پروژه ساخت"

دانشجویانی که پروژه ساخت دارند و به میز و برق نیاز دارند هرچه سریع تر  حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 97/06/14 با ایمیل به mersali@ut.ac.ir اطلاع دهند.
لطفا در ایمیل مشخصات فردی، گرایش و عنوان پروژه حتما قید شود.
با توجه به محدودیت جا این موارد اولویت بندی خواهند شد و متاسفانه ممکن است برای همه امکان تخصیص میز وجود نداشته باشد، بنابراین اگر میز برای ارائه شما کاملا ضروری هست حتما قید شود. 

اطلاعیه شماره نه:

"آپلود پوستر"

 
لطفا با توجه به مطالب آموزشی کارگاه و فرمت تهیه شده، طراحی پوستر را نهایی کنید و حتما تایید استاد راهنما هم گرفته شود. آخرین مهلت آپلود پوستر تا اخر وقت پنجشنبه 97/06/15 تعیین شده و به هیچ وجه قابل تمدید نیست.
 
 
لطفا برای هماهنگی بیشتر در تهیه پوستر حتما موارد زیر را رعایت کنید و در صورتیکه موارد ذکر شده رعایت نشود، پوستر مشکل دار چاپ نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده خود دانشجوست.
 
- فایل پاورپوینت به همراه PDF آنرا در اندازه A1 در یک فایل زیپ به نام شماره دانشجویی خود تهیه کنید و در سایت CECM و در گرایش مربوط به خود آپلود کنید.
- سایز در نظر گرفته شده A1 است.
- درصورتی که در تهیه پوستر استاندارد لازم رعایت شده باشد هزینه توسط دانشکده پرداخت خواهد شد و در غیر اینصورت به عهده خود دانشجوست.
 

اطلاعیه شماره هشت:

 
 
"لطفا با توجه به مطالب آموزشی کارگاه و فرمت تهیه شده، طراحی پوستر را نهایی کنید و حتما تایید استاد راهنما هم گرفته شود. آخرین مهلت آپلود پوستر تا اخر وقت پنجشنبه 97/06/15 تعیین شده و به هیچ وجه قابل تمدید نیست.
 
لطفا برای هماهنگی بیشتر در تهیه پوستر حتما موارد زیر را رعایت کنید و در صورتیکه موارد ذکر شده رعایت نشود، پوستر مشکل دار چاپ نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده خود دانشجوست.
 
- فایل پاورپوینت به همراه PDF آنرا در اندازه A1 در یک فایل زیپ به نام شماره دانشجویی خود تهیه کنید و در سایت CECM و در گرایش مربوط به خود آپلود کنید.
- سایز در نظر گرفته شده A1 است.
- درصورتی که در تهیه پوستر استاندارد لازم رعایت شده باشد هزینه توسط دانشکده پرداخت خواهد شد و در غیر اینصورت به عهده خود دانشجوست." 
 
 

اطلاعیه شماره هفت:

"دانشجویان دارای پروژه ساخت"

دانشجویانی که پروژه ساخت دارند و به میز و برق نیاز دارند هرچه سریع تر  حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 97/06/14 با ایمیل به mersali@ut.ac.ir اطلاع دهند.
لطفا در ایمیل مشخصات فردی، گرایش و عنوان پروژه حتما قید شود.
با توجه به محدودیت جا این موارد اولویت بندی خواهند شد و متاسفانه ممکن است برای همه امکان تخصیص میز وجود نداشته باشد، بنابراین اگر میز برای ارائه شما کاملا ضروری هست حتما قید شود. 
آدرس کوتاه :