اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی

اعضای آزمایشگاه الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی


سرپرست آزمایشگاه
شاهرخ فرهنگی
استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 711
تلفن: 61114176
پست الکترونیکی: farhangi [AT] ut.ac.ir

 

اعضای فعال

محمدرضا نصیری
دکترا
پست الکترونیکی: mrnasiri2003@ut.ac.ir
محمدصالح مرحبا
دکترا
پست الکترونیکی: m.marhaba@ut.ac.ir
محمدعلی پیمانی
دکترا
پست الکترونیکی: paymani@ut.ac.ir
علی کشاورزیان
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: a.keshavarzian@ut.ac.ir
محمد رستگار
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: rastegar_1370@ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :