اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه شبکه های اجتماعی

اعضای آزمایشگاه شبکه های اجتماعی


سرپرست آزمایشگاه

مسعود اسدپور
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 720
تلفن: 61114951
پست الکترونیکی: asadpour [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

فرزانه شعله
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: f.shoeleh [at] ut.ac.ir
نازنین دهقانی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: nazids [at] gmail.com
محسن رئیسی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: mohsenraeesi [at] gmail.com
 
علی بلالی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: balali.a67 [at] gmail.com
 
آرزو ناظری
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: a.nazeri [at] ut.ac.ir
عباس معاذاللهی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: a.maazallahi [at] ut.ac.ir
 
فرزانه غیور
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: farzane.ghayour [at] gmail.com
 
مهناز خورسندی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: khorsandi.mahnaz [at] gmail.com
 
علی شریعت بهادری
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: a.shariat [at] ut.ac.ir

اعضای سابق

آرین بینا
کارشناسی ارشد
 
حسین بشاشتی
کارشناسی ارشد
 
محمدحسین موسوی شوشتری
کارشناسی ارشد
 
سجاد اصغری اسفدن
کارشناسی ارشد
 
سید امین طباطبایی
کارشناسی ارشد
 
امین نیازی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: amin.niazi [at] gmail.com
حمید عظیمی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: hamid.azimy [at] gmail.com
 
رضا رفائی افشار
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: r.refaei.afshar [at] ut.ac.ir
سعیده قنادباشی
دانشجوی دکترا
سینا عبداللهی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: sinaabdollahi [at] ut.ac.ir
محمد مهدوی
کارشناسی ارشد
مرتضی قوامی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: s.mor.ghavami [at] gmail.com
 
مهدی حیدری
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: heidari_mehdi [at] ut.ac.ir
هستی اکبری
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: hasti.akbari [at] ut.ac.ir
مهدی یداللهی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mehdiyadollahi68 [at] gmail.com

 

آدرس کوتاه :