اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری کارآمد

اعضای آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری کارآمد


 

سرپرست آزمایشگاه

احمد خونساری
دانشیار
اتاق: ساختمان قدیم، 108
تلفن: 61114333
پست الکترونیکی: akhonsari [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

ابوالفضل دیانت
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: a.diyanat [AT] ut [DOT] ac [DOT] ir
امیرمحمد بهارلو
دانشجوی دکترا
 
رضا هژبر
دانشجوی دکترا
 
بهزاد چیتساز
دانشجوی دکترا
مهدی دولتی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: mahdidolati [AT] ut [DOT] ac [DOT] ir
 
زینب محمدی ثانی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: zmohammadisani [AT] ut [DOT] ac [DOT] ir
 
سید فرزاد مهدی‌زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: fmehdizadeh [AT] ut [DOT] ac [DOT] ir
 

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان قدیم، 108
تلفن: 61114333
پست الکترونیکی: akhonsari [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: a.diyanat [AT] ut [DOT] ac [DOT] ir
دانشجوی دکترا
 
دانشجوی دکترا
 
دانشجوی دکترا
 
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: mahdidolati [AT] ut [DOT] ac [DOT] ir
 
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: mahdidolati [AT] ut [DOT] ac [DOT] ir
 
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: zmohammadisani [AT] ut [DOT] ac [DOT] ir
 
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: fmehdizadeh [AT] ut [DOT] ac [DOT] ir
 
آدرس کوتاه :