اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه طراحی سیستم های قابل اعتماد

اعضای آزمایشگاه طراحی سیستم های قابل اعتماد


سرپرست آزمایشگاه

سیامک محمدی
استادیار
اتاق: ساختمان قدیم، 226
تلفن: 61114935
سایت شخصی: http://ece.ut.ac.ir/dsdlab
پست الکترونیکی: smohamadi [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

سعید شاهین فر
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: s.shahinfar [at] ut.ac.ir
سایت شخصی: My DSD page
 
سید حسین نیکونیا
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: nikoonia [at] ut.ac.ir
 
میثم عبداللهی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: meisam.abdolahi [at] ut.ac.ir
 
مهدی مصفا
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: m.mosaffa [at] ece.ut.ac.ir
 
مهناز راستی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mhz.rasty68 [at] gmail.com
 
طیبه صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: tayebe_sadeghi [at] yahoo.com
 
سید محمدتقی عدل
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: t.adl [at] ut.ac.ir
 
محمد میرزایی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: mo.mirzaei [at] ut.ac.ir
 
آنا لوا
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: analava2002 [at] gmail.com
 
علیرضا دهلقی قدیم
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: alireza.dehlaghi [at] gmail.com
 

 

آدرس کوتاه :