اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه نانوفتونیک و فرامواد

اعضای آزمایشگاه نانوفتونیک و فرامواد


 

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان جدید،311
تلفن: 61119796
سایت شخصی: http://www.nanophotonics.ir
پست الکترونیکی: lyousefi [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

بهزاد اشرفی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: behzad.ashrafi [AT] gmail.com
 
وحید ابراهیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: vahidebrahimi45 [AT] yahoo.com
 

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان جدید،311
تلفن: 61119796
سایت شخصی: http://www.nanophotonics.ir
پست الکترونیکی: lyousefi [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: behzad.ashrafi [AT] gmail.com
 
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: vahidebrahimi45 [AT] yahoo.com
 
آدرس کوتاه :