اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه ویدو روی شبکه

اعضای آزمایشگاه ویدو روی شبکه


محمد قنبری
استاد تمام
اتاق: 719 
تلفن: 61119773
سایت شخصی: http://privatewww.essex.ac.uk/~ghan
پست الکترونیکی: ghan [AT] ut.ac.ir
محسن عبدلی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: abdoli@ce.sharif.edu
سایت شخصی: http://alum.sharif.edu/abdoli_m

 

آدرس کوتاه :