اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه پایگاه داده ها

اعضای آزمایشگاه پایگاه داده ها


دکتر مشیری
دکتر فرهاد ارومچیان
دکتر کاوه کاووسی
علی رضا وظیفه دوست
ابوالفضل آل احمد
امیر حسین کیهانپور
میثم احمدی
فاطمه منصوری
مهدی عمادی
مهدی کیخوا
محمد صادق زاهدی
انسیه پارساییان
خدیجه رحیم خانی
سمانه آقاجان بگلو
مصطفی توکلی نیا
حسن حجی پور
شادی بلیکشاهی
حسین حبیب زاده
مجید موسوی خیری
احسان حیدری
آدرس کوتاه :