اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه پشتیبان تصمیم

اعضای آزمایشگاه پشتیبان تصمیم


اعضای فعال
آرشام افسردیر
پست الکترونیک: arsham.afsardeir@gmail.com
عضو فعال
 
حسین نظری کله جوب
پست الکترونیک: h.nazari1990ut@gmail.com
عضو فعال
 

 

اعضای سابق
ریزان مرادی
پست الکترونیک: r.moradi@ut.ac.ir
عضو سابق
 
نفیسه ترکزاده ماهانی
پست الکترونیک: n.torkzadeh.m@gmail.com
عضو سابق
 

 

آدرس کوتاه :