اخبار و رویدادها

اعضای مرکز تحقیقاتی ماشین های الکتریکی

اعضای مرکز تحقیقاتی ماشین های الکتریکی


سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 619
تلفن: 61114223
پست الکترونیکی: jfaiz [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

میلاد سلیمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: Soleimani.Milad [at] ut.ac.ir
 

 

آدرس کوتاه :