اخبار و رویدادها

اعلام گرایش دانشجویان مهندسی برق ورودی 93

اعلام گرایش دانشجویان مهندسی برق ورودی 93


تعیین گرایش دانشجویان مهندسی برق ورودی 93 به شرح ذیل می باشد:

 
 

ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام گرایش
1 810193415 دهقان دهنوی فهیمه الکترونیک
2 810193492 منصوری مهتا الکترونیک
3 810193497 نجفی خشنو سحر الکترونیک
4 810193443 صالحی محمد الکترونیک
5 810193435 شهبازی نیا امیرحسین الکترونیک
6 810193325 احمدی مبارکه محمد الکترونیک
7 810193358 برخوری مهنی صالح الکترونیک
8 810193624 احمدی کلسرکی امیرحسین الکترونیک
9 810193424 زارع علیرضا الکترونیک
10 810193337 اعتمادی سنا الکترونیک
11 810193487 مروج سیدناصر الکترونیک
12 810193408 خسروی سحر بیوالکتریک
13 810193590 احمدیان محمدحسام بیوالکتریک
14 810193474 کهندانی طوبی بیوالکتریک
15 810193393 حسنلو میثم بیوالکتریک
16 810193433 شعاع حقیقی احمد بیوالکتریک
17 810193560 امیری محمدپارسا بیوالکتریک
18 810193406 خزائی ارمان بیوالکتریک
19 810193394 حسنی علائی سجاد بیوالکتریک
20 810193438 شیروانی مهرشاد بیوالکتریک
21 810193452 عابدینی ده جمالی امیرحسین بیوالکتریک
22 810191484 پویا ارضی بیوالکتریک
23 810193480 محمدی امین محمد بیوالکتریک
24 810193345 امامی سیدمهیار سیستم های دیجیتال
25 810193420 رستمی محمدرضا سیستم های دیجیتال
26 810193626 حسین عباسی ابیانه علی سیستم های دیجیتال
27 810193334 اسماعیلی طاهری پوریا سیستم های دیجیتال
28 810193598 زارع بیدکی محسن سیستم های دیجیتال
29 810193553 سیدابریشمی سیدمهدی سیستم های دیجیتال
30 810193489 ملا احمد سیستم های دیجیتال
31 810193511 محمد حسین یوسفی سیستم های دیجیتال
32 810193460 فتحی ریزی محسن سیستم های دیجیتال
33 810193466 قاسمی سیده مریم سیستم های دیجیتال
34 810193462 فرضی رضا سیستم های دیجیتال
35 810193473 کلاگر پارسا سیستم های دیجیتال
36 810193500 ورزنده شکوفه سیستم های دیجیتال
37 810193498 نورزاده پوریا سیستم های دیجیتال
38 810193430 سیدموسوی سیدمحمد سیستم های دیجیتال
39 810193552 شایان امیرمهدی سیستم های دیجیتال
40 810193351 ایمانی پرشکوه حمیدرضا سیستم های دیجیتال
41 810193397 حسینی سیدفرید سیستم های دیجیتال
42 810193386 جعفری پیام سیستم های دیجیتال
43 810193366 بهنامی فرد امین سیستم های دیجیتال
44 810193514 علی نژادنقره غزل سیستم های دیجیتال
45 810193469 کاشفی مهسا سیستم های دیجیتال
46 810193335 اسماعیلیان ارش سیستم های دیجیتال
47 810193568 یوسف پور نرگس سیستم های دیجیتال
48 810193354 باوندوندچالی علی سیستم های دیجیتال
49 810193385 ثقفی علی قدرت
50 810193410 داداشی ایلخچی حسین قدرت
51 810193353 بازیار ستار قدرت
52 810193323 احمدی سعید قدرت
53 810193483 محمودی نصرابادی هژیر قدرت
54 810193332 اسداللهی اصل تبریزخواه سیداحسان قدرت
55 810193343 اله کرمی پوریا قدرت
56 810193417 ربیعی کاشانکی علی قدرت
57 810193375 پورتقوی اردکانی محمداحسان قدرت
58 810193363 بکان امیرحسین قدرت
59 810193333 اسلامی امیرابادی مجید قدرت
60 810193388 چهره پاک سعید قدرت
61 810193414 دهقان جزی حسین قدرت
62 810193395 حسینی سیداحسان قدرت
63 810193485 مرادی امین قدرت
64 810193502 همتی علی قدرت
65 810193324 احمدی مهدی قدرت
66 810193494 مهدویان رستمی سعید قدرت
67 810193336 اسمعیلی تورانه ئی سجاد قدرت
68 810193402 خالصی دوست سینا قدرت
69 810193431 شاه سواری نجف ابادی علی قدرت
70 810193389 حاجبی مرضیه قدرت
71 810193456 علیمرادی علیرضا قدرت
72 810193348 اونق یعقوب قدرت
73 810193450 ظفرملک زاده سالار قدرت
74 810193445 صرفی محمد کنترل
75 810193479 محسنی پیمان کنترل
76 810193372 بیگدلی شاملو محمدحسن کنترل
77 810193429 سطوتی علی کنترل
78 810193401 خاقانی جواد کنترل
79 810193547 نکویی مهدیار کنترل
80 810193378 تایبی پریسا کنترل
81 810193418 رحمانی خضری سیدحامد کنترل
82 810193380 ترکمان نسترن کنترل
83 810193390 حبیب اللهی نجف ابادی زهرا کنترل
84 810193341 اکبریان امیرحسین کنترل
85 810193463 فقیه پیرایش راضیه کنترل
86 810193365 بهنام شبنم کنترل
87 810193342 ال علی محمد کنترل
88 810193392 حسن ابراهیمی افسانه کنترل
89 810193472 کاویانی باغبادرانی بهاره کنترل
90 810193476 گلستانی نژاد هما کنترل
91 810193339 افضلی شیرین کنترل
92 810193554 مشفق صبا کنترل
93 810193387 جوادی زاده حمیدرضا کنترل
94 810193580 روح اللهی علی کنترل
95 810193340 اقایوسفی ریحانه کنترل
96 810193384 ثابت مرضیه کنترل
97 810193355 بختیاری نژاد محمدعلی کنترل
98 810193347 اوجی سیدسروش کنترل
99 810193440 صادقی قرطاول محمد مخابرات
100 810193602 سمیع زاده سهراب مخابرات
101 810193439 صادقی محمدرضا مخابرات
102 810193396 حسینی سیدعرفان مخابرات
103 810193486 مرادی کلارده فائزه مخابرات
104 810193477 گنج دانش علیرضا مخابرات
105 810193374 پرچکانی علی مخابرات
106 810193412 دربندسری امیرعلی مخابرات
107 810193505 یوسفوند رضا مخابرات
108 810193471 کاظمی نژاد سیدمحمد مخابرات
109 810193628 سبزه علی توران پشتی جواد مخابرات
110 810193478 گیلانی ورنوسفادرانی محمدمهدی مخابرات
111 810193464 فلاح امیرحسین مخابرات
112 810193404 خداپرست سیدسعید مخابرات
113 810193399 حسینی بیوکی سیدحسین مخابرات
114 810193546 مرتهب متین مخابرات
115 810193405 خرم عرفان مخابرات
116 810193416 ذکی پور سیده غزاله مخابرات
117 810193604 اکبریان ساروی پدرام مخابرات
118 810193346 امن زاده رحیم مخابرات
119 810193331 ازادی مقدم پوریا مخابرات
120 810193569 ستاری فرد امیر محسن مخابرات
121 810193575 آجورلو حسین مخابرات
122 810193376 پورنادری مهرداد مخابرات
123 810193434 شمسی بهروز مخابرات
124 810193496 میرنجفی زاده سیدمحمدمهدی مخابرات
125 810193562 نورزاد فاطمه مخابرات
126 810193567 مدرسی سید محمد علی مخابرات
127 810193481 محمدی سامانی محسن مخابرات
128 810193557 کشت کار کامیاب مخابرات
129 810193503 هنردوست امیرستار مخابرات
130 810193468 قربان زاده علی مخابرات

 

آدرس کوتاه :