اخبار و رویدادها

الزام مراحل ثبت نام دانشجو و صنعت در سامانه کارآموزی پردیس دانشکده های فنی

الزام مراحل ثبت نام دانشجو و صنعت در سامانه کارآموزی پردیس دانشکده های فنی


 کارآموزی در تابستان 1398" فوری  مهم ( قابل توجه دانشجویان)

کلیه ی مراحل ثبت نام کارآموزی، صنعت و ....  می بایست در سامانه ut.talentcoach.ir انجام گردد در غیراین صورت ثبت نام و انتخاب واحد در سامانه جامع آموزش از نظر پردیس منتفی و اعتباری نخواهد داشت.

 

آدرس کوتاه :