- چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ در مقطع کارشناسی

اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ در مقطع کارشناسی 

     اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ در مقطع کارشناسی

    
     

 

۱ - ورودی‌های ۹۶ و ماقبل روز شنبه مورخ ۰۹/‏۱۱/‏۱۴۰۰ از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۱:۰۰

۲ - ورودی‌های ۹۷ روز شنبه مورخ ۰۹/‏۱۱/‏۱۴۰۰ از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰

۳ - ورودی‌های ۹۸ روز یکشنبه مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۰ از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۱:۰۰

۴ - ورودی‌های ۹۹ روز یکشنبه مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۰ از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰

۵ - ورودی‌های ۱۴۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۱/‏۱۱/‏۱۴۰۰ از ساعت ۰۸:۰۰ صبح لغایت ۱۱:۰۰

 

 اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                                                                                                                   

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها