اخبار و رویدادها

بررسی امکان پذیری استفاده از SSSC برای کنترل توان و کاهش جریان اتصال کوتاه

بررسی امکان پذیری استفاده از SSSC برای کنترل توان و کاهش جریان اتصال کوتاه


ین طرح به سفارش سازمان توسعه برق ایران در سال های 1388 الی 1390 انجام شده است. در این طرح به صورت تحلیلی و شبیه سازی کنترل سیلان توان و کاهش جریان اتصال کوتاه به توسط این تجهیز در شبکه برق کشور مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد با طراحی مناسب این تجهیز می توان سطح جریان اتصال کوتاه را در نقاطی از شبکه که فراتر از قدرت قطع کلیدها است، به حد تحمل کلیدها کاهش داد. هم اکنون فاز بعدی این پروژه با عنوان "ساخت نمونه آزمایشگاهی جبرانساز سری سنکرون استاتیک بر پایه مبدل های چند سطحی جهت کنترل سیلان توان و کاهش سطح اتصال کوتاه بصورت همزمان" با سازمان توسعه برق ایران در حال انجام است و مراحل نهایی خود را طی می کند.

بررسی استفاده از SSSC بین باس های 3400 و 3450 در شبکه برق کشور

     

چپ: جریان اتصال کوتاه بدون SSSC برابر با 44 کیلوآمپر، راست: جریان اتصال کوتاه با SSSC برابر با 26 کیلوآمپر

آدرس کوتاه :