اخبار و رویدادها

بررسی خطوط فشار قوی

بررسی خطوط فشار قوی


یکی از پرکاربردترین موارد استفاده­ ی رباتهای پرنده، تعقیب اهدف محیطی است. صورت دیگر این مسئله می تواند تعقیب خط یا مسیر باشد. بنابراین از آن می توان در تشخیص تعقیب خطوط فشار قوی برق استفاده نمود. مزایای این روش بررسی خطوط فشار قوی به کمک رباتهای پرنده، بدون نیاز به قطع برق و خطر انسانی نزدیک شدن به خطوط فشارقوی می باشد. 

هدف از اجرای پروژه ایجاد امکان بازرسی منظم، دقیق، غیر تماسی و نزدیک به خطوط فشار قوی در مناطق مختلف کشور بدون مخاطره انسانی و نیاز به قطع برق است. در عین حال بایست این عملیات به صورت سریع و پایدار انجام شود. در این مسئله ربات پرنده وظیفه دارد ارتفاع و فاصله­ی خود با کابل برق را حفظ کرده و آن را دنبال کند، تا از صحت اتصال کابل در طول مسیر اطمینان حاصل کند.

برای حل این مسئله، ابتدا لازم است الگوریتمی بر مبنای پردازش تصویر طراحی شود و اطلاعاتی که از طریق دوربین پرنده دریافت می­شود، فیلتر شده و موقعیت کابل از تصویر پشت زمینه جدا شود. پس از تشخیص دادن موقعیت کابل برق پرنده می بایست موقعیت خود را نسبت به موقعیت کابل تشخیص داده و فرمان حرکتی متناسب با این وضعیت مورد نظر از کنترل کننده­ ی طراحی شده اعمال شود. در نهایت باید ساختاری برای کنترل وظایف در حالتهای مختلف پروازی پرنده فراهم باشد تا وظیفه­ ی لحظه ای پرنده مشخص گردد.
 

آدرس کوتاه :