اخبار و رویدادها

بررسی نحوه شکل گیری و گسترش عرف در میان کاربران فارسی زبان شبکه اجتماعی

بررسی نحوه شکل گیری و گسترش عرف در میان کاربران فارسی زبان شبکه اجتماعی


عرف های اجتماعی الگوهای رفتاری هستند که در شیوه رفتار افراد جامعه تاثیر می گذارند. بررسی عرف های فارسی که در قالب عبارت ها و تکیه کلام های در شبکه های اجتماعی گسترش یافته اند مبنای پژوهش ما می باشد. امروزه عرف هایی مانند روحانی مچکریم و پ ن پ در شبکه های اجتماعی کاربرد وسیعی دارند. در این پژوهش به دنبال یافتن رفتار این عرف ها، چگونگی به وجود آمدن و گسترش آن ها در شبکه های اجتماعی هستیم. با یافتن این مهم می توان در شکل گیری و یا عدم شکل گیری جریان های اجتماعی که در قالب عرف ها بازنمود پیدا می کنند، نقشی را ایفا نمود.

 

ارائه دهنده پروژه

رضا رفائی افشار
پست الکترونیک: r.refaei.afshar@ut.ac.ir
عضو سابق
 

استاد راهنما

مسعود اسدپور
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 720
تلفن: 61114951
پست الکترونیکی: asadpour [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :