اخبار و رویدادها

برنامه امتحانات میان ترم نیمسال اول 97-96

برنامه امتحانات میان ترم نیمسال اول 97-96


هفته ۸ - چهارشنبه ۲۴ آبان (عصر) - بررسی سیستم‌های قدرت ۱

هفته ۸ - پنجشنبه ۲۵ آبان (صبح) - مدارهای منطقی

هفته ۹ - چهارشنبه ۱ آذر (عصر) - ساختمان داده‌ها - مدارهای الکتریکی ۱

هفته ۹ -  پنجشنبه ۲ آذر (صبح) - الکترومغناطیس - سیستم‌های کنترل خطی

هفته 10- چهارشنبه 8 آذر (صبح)- مخابرات 1 (جناب آقای دکتر الفت)

هفته ۱۰ - پنجشنبه ۹ آذر (صبح) - آمار و احتمالات مهندسی - ماشین‌های الکتریکی ۲

هفته ۱۱ - پنجشنبه ۱۶ آذر (صبح) - ریاضی مهندسی - الکترونیک ۲

هفته ۱۲ - پنجشنبه ۲۳ آذر (صبح) - مخابرات 1 (سرکار خانم دکتر صباغیان)- تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

 

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :