نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمان‌بندی

برنامه زمان‌بندی


"برای دوره جاری، روز پروژه برای اولین بار در 22 شهریورماه 1396 برگزار خواهد شد. در این روز حدود 75 پروژه کارشناسی در 9 گرایش مختلف، در محل لابی ساختمان شماره دو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران به صورت پوستری ارائه خواهند شد. زمانبندی برنامه شامل دو قسمت ارزیابی از ساعت 8:30 تا 10:30 و قسمت بازدید عموم از ساعت 10:30 تا 12:30 تنظیم شده است.

در قسمت ارزیابی کار هر دانشجو توسط دو استاد ارزیاب از استادان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ارزیابی خواهد شد. نمره نهایی دانشجو بر اساس نمره ارزیابها و نمره استاد راهنما و داور (که قبلا دانشجو در سایت آپلود کرده است) تعیین می شود و بر اساس آن 10 در صد پروژه ­های برتر هر گرایش مشخص می شوند.

بازدید عمومی برای ساعت 10:30 تا 12:30 برنامه ریزی شده است و اختصاص دارد به بازدید خانواده ها،  شرکت های فناور، سرمایه گذاران، کارآفرینان و رسانه ها.

در نهایت ساعت 12:30 و در مراسم اختتامیه گواهی نامه پروژه برتر به پروژه های برگزیده اعطا خواهد شد."

 

 

برنامه زمان‌بندی روز پروژه 

 

ارائه پروژه‌ها و ارزیابی پوسترهای پروژه‌های دانشجویان توسط اساتید ارزیاب

8:30 الی 10:30

مصاحبه خبری با دانشجویان و توضیح مختصری درمورد پروژه و پوستر 

10:30 الی 11

بازدید خانواده ها،  شرکت های فناور، سرمایه گذاران، کارآفرینان و رسانه ها

10:30 الی 12:30

انتخاب پروژه های برگزیده و اهدای گواهی نامه 

12 الی 12:30