اخبار و رویدادها

برنامه

برنامه


برنامه زمان‌بندی روز پروژه

 

ارائه پروژه‌ها و ارزیابی پوسترهای پروژه‌های دانشجویان توسط اساتید ارزیاب

9 الی 10

بازدید خانواده ها، شرکت های فناور، سرمایه گذاران، کارآفرینان و رسانه ها

10 الی 11

جمع بندی و اعلام نتایج، انتخاب پروژه های برگزیده و اهدای گواهی نامه

11 الی 11:30
 

 

آدرس کوتاه :