- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار

برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دانشگاه اصفهان

برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دانشگاه اصفهانﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ زﺑﺎن آﻣﻮزی داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ دوره آزﻣﻮن ﺑﺴﻨﺪﮔﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را در ﺷﺸﻢ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﻮن در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ  ﻣﺮﮐﺰ زﺑﺎن آﻣﻮزی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آدرس ذیل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  

https://ulc.ui.ac.ir  

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها