اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی: آقای دکتر احسان عسگری، دانشجوی دکترای دانشگاه برکلی

برگزاری سخنرانی علمی: آقای دکتر احسان عسگری، دانشجوی دکترای دانشگاه برکلی


گروه هوش ماشین و رباتیک در نظر دارد، سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر احسان عسگری با عنوان:

 Past, Present, Future: A Computational Investigation of the Typology of  Tense in 1000 languages

برگزار نماید

این سخنرانی روز شنبه 21 بهمن از ساعت 14 الی 15:30 در اتاق 803 ساختمان شماره 2 دانشکده برگزار می‌گردد.

 

 

 

آدرس کوتاه :