اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حسین حاجی میر صادقی

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حسین حاجی میر صادقی


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حسین حاجی میر صادقی با عنوان

Deep Generative Models

Learning from Partially Observed Multimodal Data

and  Representation Learning

توسط جناب آقای دکتر مجید نیلی احمدآبادی در تاریخ ۲۷/‏۰۸/‏۹۸‬ ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ در محل اتاق ۸۱۴  ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد. 

آدرس کوتاه :