اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر رضا رنج اندیش

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر رضا رنج اندیش


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر رضا رنج اندیش با عنوان:

Design Strategies for Implantable Closed-Loop

Stimulation Systems for Epilepsy Control

در تاریخ ۱۷ شهریور از ساعت ۱۴ الی ۱۶ به میزبانی جناب آقای دکتر شعاعی  در محل اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده برگزار خواهد شد

 

 

آدرس کوتاه :