اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر سعید حقیقت شعار

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر سعید حقیقت شعار


"برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر سعید حقیقت شعار" 

سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای دکتر سعید حقیقت شعار با عنوان

Signal Recovery from Unlabeled Samples

ز طرف شاخه IEEE روز دوشنبه ۱۹/‏۰۹/‏۹۷  از ساعت ۱۲:۳۰ ا لی ۱۴در اتاق ۸۰۱  ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :