نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری هشتمین دوره آزمون بسندگی زبان

برگزاری هشتمین دوره آزمون بسندگی زبان


بــه استحضــار مــی رســاند؛ دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه شــهید بهشــتی در نظــر دارد اولــین آزمــون بســندگی زبـــان انگلیســـی در ســـال جـــاری را روز جمعـــه بـــه تـــاریخ 1401/03/06 برگزار کند .

دانشجویان علاقـه منـد مـی تواننـد بـرای کسـب اطلاعـات بیشـتر به وبگاه دانشگاه در آدرس زیر مراجعه نمایند:

www.sbu.ac.ir ------> انســانی علــوم و ادبیــات دانشــکده ------> آزمون بسندگی زبان انگلیسی

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه نمایید.