- چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

برگزاری وبینار "تجربیاتی پیرامون دستیاری آموزشی"

برگزاری وبینار "تجربیاتی پیرامون دستیاری آموزشی"دفتر ارزیابی کیفیت آموزشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برگزار می کند

 وبینار "تجربیاتی پیرامون دستیاری آموزشی"

*حضور دانشجویانی که در نیمسال جاری (۲-۱۴۰۱-۱۴۰۰)به عنوان دستیار آموزشی همکاری می کنند در وبینار الزامی می باشد.

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها