اخبار و رویدادها

برگه بروشور مستند آموزشی قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

برگه بروشور مستند آموزشی قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی


پیرو جلسه هماهنگی امور مربوط به دانشجویان مشمول خدمت نظام وظیفه، به پیوست 2 برگ بروشور مستند آموزشی قوانین و مقررات  خدمت وظیفه عمومی جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال می شود.

آدرس کوتاه :