اخبار و رویدادها

تحقیق و بررسی درباره شناسایی ماهیت کل‌نگرانه بودن پردازش چهره انسان

تحقیق و بررسی درباره شناسایی ماهیت کل‌نگرانه بودن پردازش چهره انسان


آیا تشخیص چهره یک فرد یک فرایند کل نگراست یا یک فرایند بر اساس پردازش ویژگی‌های چهره (چشم، بینی، لب و ...) به صورت مجزا؟ تقریبا همه محققان حوزه پردازش چهره در جواب این سوال اتفاق نظر دارند. اکثر آنها بر این باورند که تشخیص چهره یک فرایند کل نگر است. سوال دیگری که مطرح می شود و هنوز محققان در جواب این سوال به اجماع نرسیده‌اند تکرار این سوال برای تشخیص حالت چهره فرد است. "آیا پردازش حالت چهره انسان (به عنوان مثال خندان یا غمگین بودن) یک فرایند کل نگر است؟"

رویکرد ما در پاسخ دادن به این سوال استفاده از نتایج و آزمایشات انجام شده در زمینه روانشناسی و سایکوفیزیک است. ما می‌خواهیم با تکرار و شبیه سازی این آزمایش‌ها بر روی مدل های ارائه شده برای پردازش چهره و حالت چهره، نامتاقض بودننتایج بدست آمده را بررسی کنیم و در نهایت علاوه بر یافتن یک پاسخ به سوال مطرح شده بررسی کنیم که آیا با اصلاح کردن مدل ارائه شده و یا با ارائه یک نمایشجدید برای داده‌های ورودی می توانیم نتایج بدست آمده از شبیه سازی را با نتایج بدست آمده از آزمایشات روانشناسی و سایکوفیزیک نزدیکتر کرد.

شکل مقابل نشان دهنده اثر ترکیباست. در سمت چپ آزمایش سایکوفیزیک مربوط به این اثر و نتیجه آن نشان داده شده است. در سمت راست تکرار و شبیه سازی همین آزمایش با استفاده از یک مدل را نشان می دهد.  

 

 

 

ارائه دهنده
اکبر میرزایی
پست الکترونیک: akbar.mirzaii@gmail.com
عضو فعال
استاد راهنما
استادیار
پست الکترونیکی: reshad.hosseini [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :