اخبار و رویدادها

تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی برق ورودی 94

تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی برق ورودی 94


بدین‌وسیله از دانشجویان ورودی 94 رشته مهندسی برق خواسته می‌شود جهت تکمیل فرم درخواست تعیین گرایش خود به سایت دانشکده مراجعه نموده و فرم تکمیل‌شده را حداکثر تا تاریخ 96/10/04 به آموزش دانشکده تحویل دهید. ضمناً با توجه به اینکه از سال آینده مهندسی برق بدون گرایش می‌باشد کلیه دانشجویان ورودی 94 و ماقبل که تاکنون تعیین گرایش ننموده‌اند می‌بایست نسبت به تعیین گرایش خود اقدام نمایند. بدیهی است عدم مراجعه به‌موقع به‌منزله از دست دادن اولویت انتخاب گرایش خواهد بود.

 

آدرس کوتاه :