- شنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

اخبار

تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسال

تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسالبرنامه هفتگی:

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

**************************************************************

برنامه امتحانات:

 برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 مقطع کارشناسی

 

**************************************************************

تقویم آموزشی:

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها