اخبار و رویدادها

تمدید فراخوان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان

تمدید فراخوان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان


تمدید آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) بدون آزمون دانشگاه شهید باهنر کرمان  ( سهمیه استعداد های درخشان ) جهت سال تحصیلی 1399-1400

به اطلاع میرساند دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد براساس آئیننامه شماره  و اصلاحیه شماره 93 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه از 1394/2/1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات مورخ 93/12/16 مورخ 21/237200 1 طریق ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و انجام مصاحبه از متقاضیان واجد شرایط برای سال تحصیلی  اقدام به پذیرش 1399 - 400 دانشجو در مقطع دکتری نماید. 139 (در کلیه رشته هایی که در سال   از طریق کنکور دکتری دانشجوی روزانه میپذیرد) 

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایلهای پیوست را مطالعه فرمایید.

تمدید آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی 

ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم (دﻛﺘﺮی ﺑﺪون آزﻣﻮن )

ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺬﻳﺮش دﻛﺘﺮی ﺑﺪون آزﻣﻮن

آدرس کوتاه :