اخبار و رویدادها

تمدید مهلت ارسال جوایز بنیاد نخبگان

تمدید مهلت ارسال جوایز بنیاد نخبگان


پیرو دستورالعمل ابلاغ شده از سوی معاونت محترم آینده سازان بنیاد ملی نخبگان و با توجه به عدم حضور دانشجویان در دانشگاه ها و و مؤسسه های علمی، مهلت تکمیل و ارسال قرارداد های آموزش یاری /همکاری های  علمی اجرایی /فن یاری و گواهی انجام کار دانشجویی نیم  سال اول سال 99-98  تحصیلی  تا پایان اردیبهشت 1399 تمدید شد.

همچنین نسخه تصحیح شده قرارداد های آموزش یاری، همکاری های علمی اجرایی و فن یاری برای استفاده در همچنین نسخه تصحیح شده قرارداد های آموزش یاری، همکاری های علمی اجرایی و فن یاری برای استفاده در نیمسال دوم به پیوست ارسال می شود.گفتنی است در رویه جدید، دانشجو می تواند در بخشی از نیم سال تحصیلی، همکار علمی- اجرایی یا فن یار باشد اما فعالیت آموزش یاری همانند گذشته باید به  ساعت )در نیم سال انجام شود .بر این اساس کمک 911(صورت کامل  هزینه مربوط به فعالیت های همکاری های علمی- اجرایی و فن یاری نیز مطابق با میزان ساعات تأیید شده همکاری دانشجو در فعالیت های مورد تأیید بنیاد، به وی پرداخت خواهد شد.  بنیاد نخبگان استان تهران 

آدرس کوتاه :