اخبار و رویدادها

جشنواره مسابقات ورزش همگانی

جشنواره مسابقات ورزش همگانی


برگزاری مسابقات ورزش همگانی 

با توجه به لزوم گسترش ورزش همگانی در بین دانشجویان و ایجاد انگیزه در ایشان، تربیت بدنی پردیس دانشکده‌های فنی اقدام به برگزاری مسابقات همگانی در رشته‌های گوناگون ورزشی در دانشکده‌های مختلفپردیس نموده است.این دوره با محوریت دانشکده معدن برگزار خواهد شد،جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت https://engstudent.ut.ac.ir/  مراجعه نمایید. 

 

آدرس کوتاه :